Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Bacor Houtkachels

 

Artikel 1: Algemeen

1.1 In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: ‘Klant': De (potentiële) klant van zaken en/of diensten geleverd door Bacor Houtkachels.

1.2 Deze leveringsvoorwaarden zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk onder ‘Leveringsvoorwaarden' op de site van Bacor Houtkachels Op verzoek van de klant wordt door Bacor Houtkachels een exemplaar per post verstuurd.

1.3 Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en Bacor Houtkachels.

1.4 Wanneer de klant een kachel van Bacor Houtkachels koopt, wordt op de factuur voor de acceptatie van de Leveringsvoorwaarden getekend.

1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Leveringsvoorwaarden en in eventuele andere overeenkomsten ten behoeve van Bacor Houtkachels worden overeengekomen, gelden ook voor tussenpersonen en andere derden die door Bacor Houtkachels worden ingeschakeld.

1.6 Afwijkingen van deze Leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Bacor Houtkachels worden overeengekomen.

1.7 Indien (een) bepaling(en) van deze Leveringsvoorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden volledig van kracht blijven. Bacor Houtkachels en de klant zullen dan in overleg (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige cq. vernietigde bepalinge(en) overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige cq. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

1.8 Bacor Houtkachels heeft te allen tijde het recht deze Leveringsvoorwaarden en de inhoud van de site van Bacor Houtkachels te wijzigen.

 

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen gedaan door Bacor Houtkachels zijn bindend tenzij duidelijk een menselijke vergissing in het spel is. Bacor Houtkachels behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen te veranderen of in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.

2.2 De administratie van Bacor Houtkachels geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Bacor Houtkachels verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door Bacor Houtkachels verrichte leveringen . Bacor Houtkachels erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Leveringsvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.

 

Artikel 3: Prijzen, tarieven en betaling

3.1 Alle prijzen van de aangeboden zaken zijn in Euro en inclusief omzet belasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, maar exclusief bezorgkosten tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Bij stornering van de betaling zal de overeenkomst als nietig worden beschouwd. De aan de klant geleverde goederen zijn derhalve het eigendom van Bacor Houtkachels Het retourneren van de goederen door de klant aan Bacor Houtkachels is voor rekening en risico van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.3 Indien de klant in gebreke blijft, behoudt Bacor Houtkachels het recht voor alle incassokosten aan de klant in rekening te brengen.

3.4 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Bacor Houtkachels gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten.

3.5 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Bacor Houtkachels totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Bacor Houtkachels zijn voldaan.

3.6 De geleverde goederen of diensten dienen door de klant bij levering betaald te worden tenzij expliciet schriftelijk anders wordt overeengekomen.

 

Artikel 4: Leveringen / Leveringstermijnen

4.1 De levertijd wordt op verzoek van de klant bij de orderbevestiging mondeling of schriftelijk overeengekomen.

4.3 Bacor Houtkachels. rekent standaard een bijdrage in de bezorgkosten.

4.4 De door Bacor Houtkachels opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.5 Wanneer de overeengekomen levertijd, om welke reden dan ook, door Bacor Houtkachels overschreden wordt, zal Bacor Houtkachels de klant hiervan onmiddellijk in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid de overeenkomst met Bacor Houtkachels te ontbinden, door dit via e-mail, brief of fax aan Bacor Houtkachels te melden.

 

Artikel 5: Overmacht en/of andere bijzondere omstandigheden

5.1 Bacor Houtkachels is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling, of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 6: Risico

6.1 Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor Bacor Houtkachels op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product over op de klant.

6.2 Bacor Houtkachels is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade welke wordt veroorzaakt door installatiefouten door derden uitgevoerd.

 

Artikel 7: Bestellingen/Communicatie

7.1 Bacor Houtkachels kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of onduidelijkheden in orders/bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Bacor Houtkachels , dan wel tussen Bacor Houtkachels en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Bacor Houtkachels.

 

Artikel 8: Klachten

8.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Bacor Houtkachels serieus en binnen redelijke termijn in behandeling worden genomen.

8.2 De klant dient een klacht kenbaar te maken onder vermelding van het factuurnummer.

8.3 Klachten aangaande breuk of onjuiste levering ( indien bijvoorbeeld andere artikelen zijn geleverd dan aangekocht ), dient de klant binnen twee dagen na ontvangst van de bestelling te melden bij Bacor Houtkachels.

8.4 Door Bacor Houtkachels wordt het retour-proces met de klant besproken. Indien de houtkachel wordt teruggehaald bij de klant wordt het orderbedrag gerestitueerd zodra de bestelling in goede orde is teruggekomen in het magazijn van Bacor Houtkachels.

8.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Bacor Houtkachels schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Bacor Houtkachels de klant hiervan per brief, fax of e-mail in kennis stellen. Bacor Houtkachels heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

 

Artikel 9: Persoonsgegevens

9.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt ter uitvoering van de bestelling van de klant, en niet aan derden ter beschikking worden gesteld. (Zie ook: Privacy / Disclaimer )

9.2 De klant kan te allen tijde inzage krijgen in de gegevens van de klant die zijn opgenomen in het bestand van Bacor Houtkachels. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te eisen, indien deze gegevens niet correct zijn.

 

Artikel 10: Bacor Houtkachels is te bereiken op:

Telefoon:  0031 (0)6 52 31 01 74
  0031 (0)6 53 29 19 84
Fax: 0031 (0)183 50 12 15
E-mail: [email protected]
Adres: Ir. Lelystraat 1a, 4251 LS Werkendam

 

Artikel 11: Diversen

11.1 Bacor Houtkachels zal in ieder voorkomend geval waar de Leveringsvoorwaarden een rol spelen, naar redelijkheid en billijkheid handelen. Aan een soepele naleving van de Leveringsvoorwaarden zullen echter nooit rechten kunnen worden ontleend.

11.2 Bacor Houtkachels staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 18076549.

 

Artikel 12: Toepasselijk(e) recht en geschillenregeling

12.1 Op alle aanbiedingen, aankopen en overeenkomsten van Bacor Houtkachels is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen tussen Bacor Houtkachels en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Breda.

 

 

Bacor Houtkachels

Powered by Lightspeed
- Theme by InStijl Media
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »